10 Şubat 2013 Pazar

0
Kocam�n Ye�eni Otob�ste G�t�me Dayad�

ben 27 ya��nda 6 y�ll�k evli bir kad�n�m e�imle severek evlendik ve �ok g�zel bir beraberli�imiz var yakla��k iki y�l �nceydi e�imin abisinin 16 ya��nda ortaokula giden bir o�lu var evlerimiz yak�n oldu�undan �ok gelip giderdi beni de �ok severdi yenge derdi ba�ka demezdi bende onu severdim, �ok tatl�yd� g�zleri �ak�rd� sar� sa�l� b�y�y�nce �ok can yakar diye d���n�rd�m. Bir g�n e�im i�teydi yine geldi bende pazara gidecektim Pazar yeri �ok uzakt� ve yard�m� olur diye onu da yan�ma ald�m bir �artla gelirim yard�m ederim ak�ama bana pasta yaparsan dedi ya� pastay� �ok seviyordu tamam bundan kolay ne var dedim ��kt�k halk otob�s�ne bindik kalabal�kt� ama oturacak yer bulmu�tuk nede olsa oran�n pazar� idi.( ) 
Ak�am olmu�tu ve hala pazar�m�z bitmemi�ti 4 �anta ile dura�a geldik Ozan da k�z�yor bana benim pasta yeti�mez art�k diye bende yar�n yapar�m olmaz m� diye ona moral vermeye �al���yordum hay�r bu ak�am yemek istiyorum yemeden gitmem diyordu �aresizdim kabullendim ama �nce eve varmal�yd�k biraz bekledik halk otob�s� geldi durdu ama ad�m atacak yerde yoktu ayakta falan gideriz diyerek �aresizce bindik yakla��k�( ) 
yar�m saat yolumuz vard� art�k binmi� rahatlam��t�k ben arkamda duran ozana hadi bakal�m �ans�n varm�� zaman�m�z olacak pasta yapmaya diye seslendim oh be dedi g�l�msedi sen bir tanesin dedi bana o anda i�im tuhaf olmu�tu ��nk� e�im s�rekli bana bitanem derdi bunu ba�kas�ndan duymak �ocukta olsa i�imi �s�tm��t� art�k her durakta duruyor son turu oldu�undan herkesi topluyordu art�k nefes alacak halimiz kalmam��t� mesafe darald�k�a bende daral�yordum art�k �n�mdeki ki�i ve arkamdaki ozanla aramda temas ba�lam��t� son durakta tam 4 ki�i daha binince art�k yap��m��t�k birbirimize �n�mde kad�na �z�r dileyerek yapabilece�imim bir �ey olmad���n� anlatmaya �al���yordum kad�nda hepimiz ayn� durumday�z k�z�m �nemli de�il diyordu biz bunlar� konu�urken arkamdaki Ozan�da ��t yoktu fakat ben bir �eylerin fark�na varmaya ba�lam��t�m kal�alar�m ozan�n tam kas�klar�na temas etti�i i�in onun kini hissede biliyordum bu normaldi erkekti ve organ� vard� benim ete�im bol ve ince basmadand� alt�mda sadece k�lot vard�. o y�zden organ�n� kad�nl���ma kadar hissediyordum nas�lsa bana ili�emez diyerek o an�n tad�n� ��karmak i�in kendimi s�k�yor arkamdaki erke�in kocamdan ba�ka iri yar� kasl� ve kuvvetli biri oldu�unu d���nerek kal�alar�m� s�k�p b�rak�yordum resmen kendimi tatmin etmeye �al���yordum ama ben bunlar� yaparken arkamda zaten yap���k olan ozan� unuttum ve bunlar� yaparken onunda etkilenece�i akl�ma gelmedi ��nk� ben bunlar� yaparken organ�n� daha da �ok irile�ti�ini hissettim.() 
o an i�in arkam� d�n�p bakamad���mdan sanki arkamdakinin sopa gibi oldu�unu tahmin ediyordum ben biraz ara verdim hareketlerime ama ozan�n bo� durmaya niyeti yoktu resmen sikini kendini s�karak oynat�yordu her s�k���nda siki daha da dikle�iyor ve benim kal�alar�ma ete�imin �st�nden bask� yap�yordu bu �ocuk ne yap�yor b�yle dedim kendi kendime. havada karanl�kt� istedi�ini yapabilirdi bana bana iyice sokuldu�undan nefesini ensemde hissediyor ve beni g�d�kl�yordu art�k �slanm��t�m ama bunu ona belli etmiyordum m�thi� bir zevk girdab�na girmi�tim art�k d�n��� olmayan bir yoldaym���m gibi kafam kar���kt� 
ben ne yap�yordum b�yle k���c�k �ocu�a bir yandan da siki kocaman neresi �ocuk diyordum kal�alar�m� yinede bir hareketle kas�klar�ndan kurtar�p bu olumsuzlu�a son vermek istedim ama ne �are ben oynatt�k�a oda benim zevk ald���mdan yap�yor zannederek daha da bast�rarak aras�na kadar girmesini sa�lad� am�m resmen sikinin �st�ne ��km��t� zonklamas�n� hissede biliyordum her zonklay��ta kafas� etek ve k�lotumdan am�m�n �st�ne bas�n� uyguluyordu resmen �ocuk beni delirtiyordu sol baca��m�n ucuyla basabiliyordum yere havadayd� ��nk� ve yorulmu�tum ozan h�nz�r hi� beklemedi�im kadar h�zl� ��km��t�. Art�k her �ey a��kt� ve o �ocuk benim s�cakl���m� hissetmeye ba�lam��t� am�m�n sular�na hakim olam�yordum bunu hisseden ozan belli etmeden �ok sinsice bo�alm��t� rahatlam��t�. Bunu am�ma bas�n� yapan sikinin kafas�n�n bir anda bir s�cakl�k kaplamas�yla anlam��t�m oda bunu do�rularcas�na yava� hareketlerle kendini �ekerek benim sol baca��m�n yere basmas�n� sa�lam��t� bende bozulmu�tum 
kendini �ekip sadece kendini d���n�yor diye kendini iyice �ekerek kas�klar�m�n arkas�na hava girince ne kadar bana bas�n� uygulad���n� anlad�m kal�alar�m hava al�nca ne kadar terledikleri belli oluyordu yinede yan�yorlard� art�k eve de gelmek �zere idik. Bir f�rsat�n� bularak elimi arkama att�m ve ete�imi kontrol ettim hafif �slakt� belli ki Ozan�n menisinin bula���� idi parmaklar�ma bula�m��t� elimi �ektim ve demire tutunuyordum i�imden bir ses parmaklar�m� koklamam� onlar� yalamam� emrediyordu sanki bende kimseye �akt�rmadan parmaklar�m� yalad�m mayho� bir tad� vard� ve geldik eve acil �ekilde indik �anta ile �n�n� kapat�yordu y�z�nde utan� ve su�luluk duygusu vard� k�zar�yordu ben belli etmeden evin kap�s�na geldik bana �antalar� verdi ben gideyim dedi belli ki ka�mak istiyor benim k�zaca��m� tahmin ediyordu Nereye hani pasta yiyecektin dedim bo� ver dedi ben gitmeliyim dedi �antay� ald�m �n�n� g�rd�m iyice belli olan �slakl��� g�rd�m �n�n neden �slak dedim hi�( ) 
diyerek g�zlerime bakt� ben bir �ey yapmad�m dedi i�eri gir k�zd�rma beni dedim yerin dibine girmi�ti korktu girdi ne bu halin bakal�m diyerek sert �ekilde ��k��t�m yenge valla istemeyerek yapt�m ne olur babama s�yleme ben ben ben demeye ba�lad� bende gel bakal�m i�eri dedim ve rahatlatmaya �al��t�m oturttum kar��ma ve o hala �n�n� gizlemeye �al���yordu art�k konu�al�m bak senin bu ak�am yapt�klar�n �ok utan� verici bir durum insan amcas�n�n kar�s�na hi� b�yle �eyler d���n�r m� dedim beni can kula�� ile dinliyordu ben devam ederek sen �ok k���ks�n bunun gibi deneyimler seni �ok gen� ya��nda sap�kl�klara iter ve bunu her zaman otob�slerde yapmak iste�i do�ar, buda ba��na bir s�r� bele a�ar dedim. Hem senin etin ne budun ne dedim k���k boyunla neler yap�yorsun �yle otob�ste itelemekten neredeyse herkese rezil olacakt�k dedim elimde de�ildi �ok �zg�n�m dedi bende �z�lme art�k olan olmu� bir kere bir daha yapmamak �art�yla seni affediyorum dedim ama asla bir daha b�yle bir �ey yapma 
ne bana ne de ba�kas�na herkes benim gibi do�al kar��lamaz dedim. Sen do�al m� kar��lad�n yenge dedi evet deneyimsiz oldu�undan dedim belki kad�nda bundan zevk alabilir ama yinede �ok yanl�� bir hareket ��nk� hemsen k���ks�n hem de benim kocam�n ye�enisin dedim. Yani sen zevk ald�n m� diyerek bana �a�k�nl�kla sordu do�rusu bu soruyu ondan beklemiyordum �a��rtm��t� e�er ba�ka soru sormazsa do�ruyu s�yleyece�im dedim s�z diyerek yutkundu ve can kula��yla dinlemeye ba�lad� tabi ki zevk ald���m� nede olsa bende normal bir insand�m gencim ve g�zelim erke�in sikinin am�m�n �st�nde temas halinde olmas� istemeyerekte olsa her kad�n� etkileyece�i gibi beni de etkiledi�ini anlatt�m ve sonrada haylaz �ocuk o kal�n �eyi hisseden kad�n etkilenmez mi diyerek hem yanaklar�n� s�kt�m hem de g�l�msemi�tim. Arkada�lar�mda �yle diyerek devam etti ne dediler dedim �eyimin kal�n oldu�unu dedi ger�ekten mi dedim evet dedi o zaman hadi bakal�m banyoya y�kanmaya mademki bo�ald�n y�kanmal�s�n diyerek elinden tutarak kald�rd�m. Maksad�m onun kal�n �eyini g�rmekti banyoya gittik ve ikimizde girdik( ) 
soyun baka�m dedim �ok �a��rm��t�, senden utan�r�m dedi otob�ste utanm�yordun haylaz dedim ve ben ��karmaya ba�lad�m �ocu�un giysilerini hadi ben senin b�y���n�m art�k b�yle �eyleri d���nme ve bir daha tekrarlama diyerek �ocu�u rahatlat�yordum y�kanman� bitirelim daha pasta yapaca��z dedim pantolonunu ��kard�m k�lotu birden pislenmi�ti ne bu b�yle dedim muslu�u fazla a�t�n her halde diyerek g�l�yordum o hala �okla kar���k hareketsiz beni izliyordu art�k sadece �slak k�lotu vard� onun kini g�rebilmek i�in arada onu da kenarlar�nda tuttum tam indirecektim ne olur ��karma yenge dedi neden dedim k�zma ama ben yine tuhaf oluyorum dedi ben hemen sikine g�z att�m hakikaten kalk�yordu ne yani bu kadar uyarmama ra�men yine bana sulan�yormusun lan dedim hay�r ama istemeyerek etkileniyorum dedi. O zaman sen ��kar dedim hay�r ne olur 
zorlama dedi bende hay�r bu bu ak�am bana yapt�klar�n�n cezas� dedim hem b�y�k diyorsun ��karda g�relim beni ne itelemi� bilelim de�ilmi dedim �aresizdi hala duruyordu ben hemen k�lotunun kenarlar�ndan tutarak bir indirdim indirirken bende e�ildim ve dolay�s� ile �ocu�un ereksiyon halindeki siki k�lottan kurtulman�n h�rs�yla g�be�ine do�ru �arpt� ve �arpma esnas�nda y�z�me de de�mi�ti hemen geri �ekildim, o da �n�n� kapatm��t� ama gizleyemiyordu b�rak onu ozan k�z�yorum dedim, neden b�yle yap�yorsun yenge diyordu ellerinden tutarak �ektim serbest kalan siki ha�metli �ekilde bana bak�yordu, o anda am�mdan sular�n s�z�lerek s�zd���n� hissetmi�tim, demek bununla 
beni d�zmeye kalkt�n dedim yakla��k 14 cm ve damarl� idi 16 ya��nda bir �ocuk i�in olduk�a iriydi kafas�nda bo�alan menisinin parlakl��� vard�, tamam s�rt�n� d�n dedim s�rt�n� sabunlad�m ama akl�m �ndeki sallanan sikinde idi e�er�ki �ocuk olmasa hemen d�z��ecektim onunla ama kendimi frenlemeliydim. Arkaya d�nerken bana yenge sende soyunsana dedi, �ok olmu�tum neee sen neler s�yl�yorsun dedim. K�zma ama ben hi� ��plak kad�n g�rmedim dedim kesinlikle olmaz dedim ama benden cesaret alm��t� bast�r�yordu. Ne olur diyordu bunu benim i�in yap k�rma diyordu art�k yalvarmalara kadar varm��t� hay�r diyordum o yalvar�yordu ben ��kmak i�in kap�ya y�neldim ayaklar�ma kapand� ne olur yalvar�yorum sana sadece g�rmek istiyorum ne olur yenge bu kadar ya�ad�klar�m�zdan sonra k�rma yemin ederim kimseye s�ylemeyece�im dedi o zaman mademki �ok istiyorsun �artlar�m var dedim hemen do�ruldu tamam tamam diyordu bu g�n bunlar sadece ve sadece ikimizin aras�nda kalacak dedim , 
tamam dedi ikincisi sana sadece g�sterece�im ama �unu bilmelisinki daha fazlas�n� kesinlikle istememelisin ��nk� kocam�n ye�enisin ve �ok k���ks�n dedim tamam dedi di�er g�nlerde bu konularla ilgili hi� bir �ey duymak ve konu�mak istemiyorum e�er ki bir seferde olsa sadece ima bile etsen seninle k�lahlar� de�i�iriz ve babana bana sark�nt�l�k ediyor diye s�ylerim ve biliyorsunki bana inan�rlar dedim tamam s�z dedi Bende o zaman arkan� d�n dedim d�nd� ete�imi kald�rd�m ve �slanm�� k�lotumu ��kard�m kenara att�m ete�imin sadece �n k�sm�n� kald�rd�m ve am�m� onun g�re bilece�i �ekilde �ne do�ru ��kararak bekledim tamam baka bilirsin dedim yava� hareketlerle d�nd� k�vetin i�inde sadece orama bak�yordu ben ise onun g�zlerine inan�n am�m� o �ekilde g�r�nce g�zeri ate� gibi olmu�tu aman tanr�m bu bu bu m�thi� bir varl�k dedi( 
ve oldu�u yere ��kt� ne oldu dedim yemin ederim dizlerimin ba�� ��z�ld� dedi yakla� ne olur yakla� dedi ben olmaz ne konu�tuk dedim tamam dokunmayaca��m ama sadece yak�ndan g�rmek istiyorum bunu bana �ok g�rme dedi yakla�t�m ve e�ildi art�k dilini uzatsa de�ecekti o an i�in ben de �ok heyecanlanm��t�m daha yeni adetimden kurtulmu�tum ve o ak�am i�inde e�imle d�z��ecektik onun i�in iyice temizlenip kaymak gibi yapm��t�m am�m� zevkinde verdi�i durumla iyice �slanan dudaklar�n�n i�i parl�yordu o diyordu bunu koklad� demek ki am kokusu dedikleri bu m�thi� koku diyerek derin bir nefes �ekti siki ta� kesilmi�ti burnu am�ma de�mi�ti burnunu etraf�nda gezindirerek kokluyordu burnuda her seferinde de�iyordu ben elimi am�ma att�m ve iki parma��mla am�m�n dudaklar�n� iki yana a�arak am�m�n dilini ona g�stererek bir jest daha yapm��t�m bak �u g�zelli�e ne olur sanki bunu yesem yalasam soksam sikimi buna oda �slanm�� i�te dedi ben de �ok isterim ama hay�r dedim bir kere daha e�ildi am�m�n dilini koklad� 
o zaman senden bir ricam olacak dedi s�yle bakal�m dedim sen bu �ekilde dururken 31 �ekmek istiyorum son iste�im ne olur k�rma dedi. Bende peki ama son istek tamamm� dedim hemen k�vetten ��kt� sikini kavrad� �n�me ��meldi ve am�m� koklayarak sikini ok�amaya ba�lad� ben bunlar� izlerken asl�nda ondan daha fazla istiyordum ama bu yarg� de�erleri beni mahvediyordu o am�m� koklay�p sikini ok�arken bende am�m�n dilini parma��mla ok�amaya ba�lam��t�m inan�lmaz bir �eydi kar��l�kl� mast�rbasyon yap�yorduk bende art�k g�zlerimi kapatt�m ve olaya kendimi b�rakm��t�m ben olanlar� d���n�rken dilini am�m�n i� pembe yerlerinde hissettim ama art�k bunada kar�� koyamazd�m a�z�n� bir ani hareketle am�ma bast�rarak am�m�n dilini yakalad� aman tanr�m bu hareketi e�im bana yaparken �ok zevk al�rd�m ahhhh diyerek kafas�n� sa�lar�ndan tuttum ve am�ma 
olanca g�c�mle bast�rarak sars�lmaya ba�lam��t�m sars�lmalar�m h�zland�k�a kafas�n� olanca g�c�mle bast�r�yordum oda belliki gelmek �zere idi art�k geliyordum son bir hamle yaparak kafas�n� iyice bat�rd�m oda dilini am�m�n deli�ine sokmu� nas�l oldu ise dilini t�pk� siki gibi kullanarak i�ime sokuyordu sars�la sars�la gelmeye ba�lam��t�m oda geliyordu ben ba��rmaya ba�lam��t�m evet evet evet diye art�k gelmi�tim sular�m� yutuyordu kendimi �ektim ve sikine bakt���mda �oktan gelmi� d�lleri ayaklar�ma s��ram��t� bana bakarak g�z g�ze geldik a�z� am�m�n sular�yla parl�yordu dudaklar�na e�ildim ve onlar� doyas�ya �s�rd�m kopar�rcas�na �pt�m ve te�ekk�r ettim hemen do�ruldum ve dedi�imiz gibi dedim e�erki birinden duyarsan ve tekrar istersen seninle kap���r�z meraklanma yengeci�im sana s�z veriyorum bundan sonra ( ) Esra yenge d�nyada e�i olmaysan tatl� am�n� yalam�� �ansl� bir ye�en olarak ya�ayaca��m dedi. 
Deli �ocuk diyerek tekrar �pt�m ve banyodan ��kt�m o y�kan�rken bende m�thi� bir pi�manl�k kaplam��t� i�imi o ��k�nca sak�n 1 hafta g�r�nme bana olurmu �imdi git dedim ve o zamandan sonra hi� bu �ekilde bir duyguyu ya�amad�k �imdi 18 ya��nda olduk�a yak���kl� oldu k�zlar pe�inde pervane oluyor yine eskisi gibi g�r���yoruz ama hi� o g�nden bahsetmiyoruz belki de ihtiya� duymuyor art�k ama ben son zamanlarda onu yine ister oldum eee iki sene oldu ge�eli kimbilir siki ne kadar kal�nla�m��t�r haaa benim do�um g�n�mde bana y�z�k alm�� ve notta yaz� ��yle idi her �eyin ilki yengeme diyordu e�er f�rsat�n� bulursam art�k verece�im ona

0 yorum: