10 Şubat 2013 Pazar

0
Ablamla Fantazilerimiz

Ben Ali 19 ya��nday�m. Birde ablam var ad� Bahar . O da 22 ya��nda ve ge�en yaz evlendi. Bir g�n onlara gitti�imde kap� hafif aral�kt�, i�eri girdi�imi kimse fark etmedi. Her halde unuttular diye d���nd�m. Seslendim ama cevap veren olmad�. Sonra bir tak�m sesler duymaya ba�lad�m ve o y�ne do�ru y�neldim. Ses banyodan geliyordu. Kap� hafif aral�kt�, i�eriden bir erkek ve k�z sesi geliyordu. Kap�n�n aral���ndan bakt���mda g�zlerime inanamad�m bizim eni�tenin karde�i Sinay��zbandut gibi bir herifle hem de ablam�n evinde banyoda sevi�iyordu. Adam�n beline bacaklar�n� dolam�� kendinden ge�mi�ti. �ok heyecanland�m ve hi� ses ��karmadan seyretmeye ba�lad�m. Sina 18 ya��nda ��t� p�t� �ok g�zel bir k�zd�, ben de onu �ok be�enirdim. Adam h�r�lt�lar ��kararak organ�n� am�ndan ��kart�p g���slerine att�rmaya ba�lad� ve biraz da surat�na isabet etmi�ti. Adam bitkin bir vaziyette kenara �ekildi ve yere yatt� s�rt �st�; ve .Hadi bitirelim �u i�i de gideyim, ge� kald�m. dedi. Ben �a��rm�� vaziyette ne yapacaklar diye beklerken birden Sina adam�n ba��n�n hizas�nda dizlerini k�rd�, surat�na do�ru ��meldi ve ba�lad� i�emeye! Adam deliler gibi surat�na akan sidi�i i�meye �al���yordu. 



Ona bak�nca tiksindim . Sina i�emeyi bitirince adam kalkt�, �st�n� giyinmeye ba�lad� ve banyoda duran bo� t�p� alarak d��ar� ��kt�. Ben o ��karken hemen yan odaya ka�t�m. Adam kap�y� �ekip ��kt�. Ben de odadan sessizce ��kt�m. Tekrar banyoya y�neldim kap� tamamen a��kt� ve Sina elinde paspas i�edi�i yerleri siliyordu. Hi� saklanmadan kap�n�n �n�nde durdum. O hala ��r�l��plak yerleri silmeye devam ediyordu. Hafif�e �ks�rd�m, birden bana bakt�, �ok korkmu�tu. Hemen utanarak �zerine havluyu al�p sar�nd� .Ali a�abey beni korkuttun, i�eri nas�l girdin?. dedi.-Ben de ona i�eri girerken kap�n�n aral�k oldu�unu s�yledim. -Surat� k�pk�rm�z� olmu�tu, acaba olanlar� g�rm�� m�d�r diye surat�ma ku�kuyla bakt�, ben hi� bir �ey olmam�� gibi ona ablam�n nerede oldu�unu sordum.-Oda arkada��na misafirli�e gitti�ini ve bu gece orada kalaca��n� kendisinin de a�abeyi, yani eni�tem, ak�am evde yaln�z kalmas�n diye evde kald���n� s�yledi. Saat ��le aras� 2 civar� idi. Eni�temin gelmesi ak�am 7`yi bulurdu. 


Burada ne yap�yorsun dedim Munzur g�lerek. Oda banyo yapt���n� ve yerleri sildi�ini s�yledi. -Tuhaf bir koku var sanki tuvalet gibi kokuyor dedim-Surat� k�pk�rm�z� oldu, �eyler demeye �al��t� ama ona susmas�n� s�yledim ve her �eyi g�rd���m� s�yledim. �ok korktu ve a�lamaya ba�lad�-Ne olur Ali a�abey, kimseye s�yleme dedi. -Ben de ona Peki adamla sevi�tin, sonra surat�na i�emek ne oluyor? Hem t�p��den ba�ka adam bulamad�n m�?-Oda ablam�n b�rakt��� t�p paras�n� vermemek i�in bu yola ba�vurdu�unu ve adama biraz cilve yapmak istedi�ini ama adam�n bu tip bir zevki oldu�unu ve kendisinin istedi�ini s�yledi. Ben de ona olanlar� ba�kas�na s�ylemeyece�imi ama benimle de sevi�mesi gerekti�ini s�yledim. Muzip bir tav�rla g�ld� -Ha ��yle be Ali a�abey dedi ve havluyu �zerinden att�. Bende hemen soyunup aleti kald�rd���m gibi a�z�na verdim �ok g�zel emiyordu. Az kals�n patlayacakt�m a�z�na, kendimi zor tuttum, bacaklar�n� aralay�p am�na girdim, am� darac�kt�. Alt�mda de�me orospular gibi k�v�r�yor, cilveler yap�yordu. Daha fazla dayanamad�m ve surat�na att�rd�m. Y�z� oldu�u gibi spermle y�kanm��t�. Sonra ona bir s�rprizim oldu�unu ve a�z�n� a�mas�n� s�yledim. Dedi�imi yapt� ve a�z�n� a�t� ve ben ba�lad�m i�emeye. G�zleriyle bana �a�k�n, �a�k�n bak�p .Ne yap�yorsun?. der gibiydi. Sak�n t�k�rmemesini ve hepsini yutmas�n� s�yledim. -O da ben i�edik�e yutmaya �al���yordu. Epey i�edim ve kusacak gibi oldu�unu g�rd�m. Sonda a�z�n� b�rak�p g���slerine i�edim ve bitirdim i�emeyi. Ona bak�p, .Bu benim de en b�y�k zevkimdi, nihayet ger�ek oldu. dedim. Beraber kalkt�k ve du�a girip y�kand�k. Saat 6`ya geliyordu ve eni�tem gelmeden gitmeliydim. Bizi o halde g�r�rse her halde ikimizi de �ld�r�rd�. Sinay��pt�m ve evden ��kt�m. Art�k arada yine g�r���yor ve de�i�ik fanteziler ya��yoruz. 

0 yorum: