10 Şubat 2013 Pazar

1
Abimin Kar�s� Oldum

Merhaba ben 23 ya��nda siyah permal� sa�l� kahverengi g�zl� bronz tenli son derece seksi ve g�zel ate�li gen� bir k�z olmam nedeniyle dul bir hem�ire olan annem ve benden 6 ya� b�y�k olan abimle ya�ad���m muhitte fl�rt etti�im bir ka� erkekle her f�rsatta olduk�a ho�uma giden ufak �apl� ka�amak sevi�meler ya��yordum. Ancak bundan 2,5 y�l kadar �nce annemin hastanede n�bet�i oldu�u bir gece odamda uyumaya �al���rken birden odam�n kap�s�n�n a��lmas�yla �zerinde sadece �ort ve atlet olan abimi kar��mda g�r�nce bir �ey arad���n� d���nerek sesimi ��karmam��t�m ki odam�n kap�s�nda duran abimin bir s�re sonra benim uyudu�umu san�p sessizce yan�ma sokulup usulca �zerimdeki �ar�af� s�y�rd��� elleriyle k�sa �ortumun a��kta b�rakt��� p�r�zs�z bacaklar�m� ok�ayarak yata��m�n kenar�na oturmas�yla b�y�k bir �a�k�nl�k i�inde niyetini anlad���m �z abimin beklenmedik tavr� kar��s�nda ne yalan s�yleyeyim m�thi� bir heyecana kap�l�p uyuyor numaras� yaparak o an�n tad�n� ��karmaya karar vermi�tim. Bir m�ddet bacaklar�m� ok�amaya devam eden abimin benden her hangi bir tepki g�rmeyince bacaklar�mdan yukar�ya do�ru kayd�rd��� bir eliyle �ortumun �zerinden bacak aram� ok�amaya ba�lamas� heyecan�m� kat kat artt�rm��t�. Bu y�zden bir an kendime hakim olamay�p elimle abimin bacak aramdaki elini tutmamla .Ebru!. diyerek irkilen abimle s�rt �st� uzanm�� oldu�um yatakta g�z g�ze geldi�imiz an hi� teredd�t etmeden elimle tuttu�um abimin elini �ortumun �zerinde gezdirerek .���mmmmmmm. dudaklar�m� �s�rmaya ba�lamamla g�zleri fal ta�� gibi a��lan abimin k�sa s�reli bir �a�k�nl���n ard�ndan benimde istekli oldu�umu anlay�p hi� konu�madan a� bir kurt gibi �zerime kapanmas�yla ate�li bir �ekilde �p��erek birbirimizi ok�amaya ba�lam��t�k ki dudaklar�m� hafif �s�r�klar e�li�inde �p�p �zerimdeki ti��rt ve �ortun �zerinden bedenimi ok�ayan abimin k�sa bir s�re sonra yatakta dizlerinin �zerine do�rularak elleriyle kavrad��� �ortumu k�lotumla birlikte a�a�� �ekmek istemesi �zerine bir an k�zl���m� bozaca��n� sand���m abimin elini tutarak .abi yapma nolur. diyerek korkuyla yata��mda do�rulmu�tumki bana .ne oldu bebe�im. diyen abime .nolur fazla ileri gitmeyelim ben daha bakireyim. dememle bana .biliyorum korkma bebe�im sadece yalamak istiyorum bu seninde ho�una gidecek. demesiyle biraz olsun rahatlayarak kendimi tekrar s�rt �st� yata�a b�rakm��t�m. Hi� vakit kaybetmeden elleriyle �ortumla k�lotumu soyarak bir ka� g�n �nce temizledi�im k�zl���m� a���a ��karan abimin .ooooffffff ne g�zel am�n var bebe�im y�llard�r bunu hayaliyle ya��yordum. diyen abimin bacak arama dayad��� a�z�yla k�zl���m� �p�p yalamaya ba�lamas�yla i�im bir ho� olmu� b�t�n korkular�m� unutup ellerimle bacak aram� yalayan abimin ba��n� ok�ayarak .abiiiii. iniltileriyle k�vranmaya ba�lama�t�mki parlamaklar�yla k�zl���m� aral�yarak y�lan gibi k�vrak dilini i�imde gezdirmeye ba�layan abimin m�thi� dil darbeleri kar��s�nda .ooohhhhhh abiiiii. iniltilerim s�kla�m�� tarifsiz bir sars�nt�yla kendimden ge�mi�timki bacak aram� yalamaya devam ederek b�t�n zevk sular�m� yutan abimin .nas�l ho�una gittimi. demesi �zerine .evet abii. demi�timki s�rt �st� yan�ma uzanarak kilotuyla birlikte �ortunu ve kilotunu soyup dim dik duran bir kar�� boyunda olduk�a kal�n sikini d��ar� ��kararak .hadi �imdide sen bunu yala bebe�im. diyen abimin bu iste�iyle do�ruldu�um yatakta ellerimle kavrad���m abimin koca sikini dilimle t�pk� bir dondurma yalar gibi yalamaya ba�lam��t�mki .ooooffffff bebe�immmm. diyerek zevk ald���n� belli eden abimin elleriyle kavrad��� kal�alar�m� kendisine do�ru �ekerek bacak arama ba��n� sokup tekrar k�zl���m� yalamaya ba�lamas�yla daha istekli bir �ekilde yalamaya devam etti�im abimin sikinin kafas�n� a�z�ma alm��t�mki arka deli�imi parmakl�yarak bacak aram� yalamaya devam eden abimin demir gibi olan sikini a�z�mdan �ekerek do�ruldu�u yatakta domalm�� oldum s�rada arkama ge�mesiyle merakla .ne yap�yorsun abi. demi�timki .�imdi anlars�n bebe�im. diyerek koca sikini arka deli�imi dayamas�yla .aaayyyyy abiii nolur yapma. diyerek �ne do�ru ka�mak istemi�tim fakat kal�alar�m� kavrad��� elleriyle buna izin vermeyen abimin bir anda arka deli�imi zorlamaya ba�lamas�yla ac� i�inde .aaaahhhh yapma. diyerek ondan kurtulmak i�in ��rp�nmaya ba�lam��t�m. Fakat g��l� elleriyle buna izin vermiyerek .rahat ol bebe�im s�kma kendini. diyerek arka deli�imi zorlamaya devam eden abimin koca sikinin kafas�n� i�ime sokmas�yla .yapma ac�yor abi. diyerek beni b�rakmas�n� istedi�im abimin buna ald�r�� etmeden .al���rs�n bebe�im. diyerek �ok ge�meden koca sikinin tamam�n� i�ime sokmas�yla .aaaaahhhhhhhh hay�rrrrrrr. adeta d�nyam kararm�� bir an �lece�imi sanm��t�m. Fakat b�t�n bunlara ald�r�� etmeden .oooohhhhh Ebruuuu. diyerek duydu�u zevki dile getiren abimin kaz�k misali koca sikini i�imi par�alarcas�na arka deli�imde hareket etirmesiyle dayan�lmaz bir ac�yla .aaaahhhhh yapmaaaa abiii. hayk�rarak g�z ya�lar� i�inde a�lamaya ba�lam��t�mki hareketlerini h�zland�rarak sikini arka deli�ime sokup ��karmaya devam eden abimin �ok ge�meden nefes nefese arkamda hareketsiz kalmas�yla i�ime s�cac�k bir s�v�n�n akt���n� hissetmi� o an abimin bo�ald���n� anlam��t�mki bir s�re arkamda hareketsiz durarak spermlerini son damlas�na kadar i�ime ak�tan abimin beni b�rakmas�yla bitkin bir halde yata�a y���lm��t�mki yan�ma uzanarak bana .ho�una gittimi?. diye soran abime bitkin bir halde .evet ama �ok ac�d�. demi�timki .korkma ben seni al��t�r�r�m bebe�im y�llard�r bunun hayaliyle ya��yordum. diyerek s�k s�k ben uyurken odama gelip bana tacizde bulundu�unu itiraf eden abimin o gece defalarca beni g�tten sikerek yarrakla tan��t�rmas� sonucu annemin n�bet�i oldu�u geceler ba�ta olmak �zere her f�rsatta ��lg�nca sevi�ip ters ili�kiye girmeye devam ediyorduk. 
Ancak her f�rsatta beni defalarca g�tten siken abim sayesinde adeta yarrak delisi oluvermi�tim bu y�zden abimin beni sikmesi i�in f�rsatlar� kendim yaratmaya �al���yordum. Fakat abimle ya�ad���m ya�ad���m yasak il�kinin �zerinden 2,5-3 ay ge�mi�tiki yine annemin hastanede n�bet�i oldu�u bir ak�am yeme�imizi yiyerek salona ge�ti�imiz abimle yan yana oturdu�umuz kanepede abimin bacak aras�na att���m elimle her santimetresini ezberledi�im 19 cm yarra�� pantolununun �zerinden ok�amaya ba�lam��t�m .ooo �ok sab�rs�zs�n a�k�m. diyen abime .evet �yleyim bir an olsun i�inden ��karman� istemiyorum. diyerek ellerimle pantolonunun �n�n� a�t�m abimin sikini d��ar� ��kararak b�y�k bir i�tahla .���mmmmm. yalamaya ba�lam��t�m. Bundan her zamanki gibi yine zevk alan abimin eliyle sa�lar�m� ok�uyarak .�ok iyisin a�k�m al onu a�z�na. demesiyle abimin topuz gibi olan sikini kafas�n� a�z�ma alm�� bir yandanda elimle s�vazlamaya ba�lam��t�m. A�z�mda �ok ge�meden demir gibi olan abimin yarra��n� bir an �nce arka deli�ime almak i�in aya�a kalk�p abimin �n�nde soyunarak ��r�l ��plak bir halde kanepede oturan abimin kuca��na yerle�ip abiminde yard�mla arka deli�ime dayanan yarra��n �zerine oturmaya ba�lamamla .ooofffff abiii. i�ime girmeye ba�layan abimin bana sar�larak .Ebru harikas�n a�k�m. diyerek avu�lad��� kal�alar�m� sikine do�ru bast�ran abimin yarra��n�n bir anda i�ime girmesiyle .aaahhhh abiiii nolur yava� ol. diyerek boynuna sar�ld���m abimin kuca��nda inip ��kmaya ba�lam��t�mki koca yarra��n i�ime girip ��kmas�ndan duydu�um hazla .aahhhhh oooffffffff. inliyerek s�rt�n� s�vazlad���m abimin kal�alar�m� ok�ay�p .oooohhhhhh Ebru. aras�nda a�z�na dayanan memelerimi yalamas�n�n verdi�i etkiyle bir an bile ara vermeden kuca��nda inip ��kt���m abimin .ooohhhhhhhh. s�k�ca bana sar�larak hareket etmemi engellemesiyle s�cac�k sipermleri i�ime akmaya ba�lam��. Koca yarra��n� i�imden ��karmadan ate�li bir �ekilde dudaklar�ma yap��an abimle dakikalarca �p��t���m�z abimin bir ara .seni sikmeye doyam�yorum a�k�m bu gece kar�m olman� istiyorum. demesi olduk�a ho�uma gitmesine ra�men .bakire oldu�umu biliyorsun abi ya annem duyarsa. dememle .korkma ben her �eyi d���nd�m seninle bizi kimsenin bulam�yaca�� yere ka�aca��z. demesi �zerine �a�k�nl���m iyice artm�� ne yapaca��m� d���nemez hale gelmi�timki bana .hadi a�k�m seninle �ok mutlu olaca��z. diyen abime utanarak .peki abi. dememle .sa�ol a�k�m �u an d�nyan�n en mutlu erke�iyim. diyerek .senin odanda daha rahat ederiz. diyen abimin kucag�ndan kalk�p birlikte odama ge�memizle gerde�e girecek k�z gibi tarifsiz bir heycanla yata��ma uzanm��t�m kar��mda soyunarak ��r�l��plak bir halde yan�ma gelen abimin bacak arama dayad��� a�z�yla k�zl���m� yalamaya ba�lamas�yla .abiii oooohhhhh. k�vranmaya ba�lam��t�m. Y�lan gibi k�vrak dilini k�zl���m�n i�inde gezdiren abimin can al�c� dil darbeleri kar��s�nda .aaahhhhh oooohhhhhhh. iniltileri aras�nda k�vran�p dudaklar�m� .����mmmmm. �s�rarak kendimden ge�mi� yata�a s�rt �st� uzana abimin iste�iyle do�rularak a�z�ma ald���m abimin yarra��n� i�tahla yal�yarak k�sa s�rede sertle�mesini sa�lam��t�mki sikini agz�mdan ��kararak beni s�rt �st� yata�a deviren abimin bacaklar�m�n aras�na yerle�erek .�imdi seni zevkten ��ld�rtacam. diyerek sikini k�zl���ma dayayan abimin yava� yava� hareket etmesine ra�men sikinin kafas�n�n i�ime girmesiyle .ac�yor abiii. diyerek onu uyarmak istemi�timki .rahat ol a�k�m ya�ayaca��n mutlulu�u d���n. diyerek olduk�a sert bir hareketle �zerime kapanarak koca sikini k�k�ne kadar amm�ma sokmas�yla dayan�lmaz bir ac� i�inde .aaaaahhhhhhhh hay�rrrr. hayk�rarak irkilmek istemi�timki yatakla bedeni aras�nda beni s�k��t�ran abimin .ooooooffffff Ebru amm�n s�cac�k. diyerek yap��t��� dudaklar�m� �perek koca sikini i�ime sokup ��karmaya ba�lamas�yla .aaahhhhhh abiiiii. ac� i�inde inliyerek alt�nda k�vrand���m abime .nolur b�rak can�m yan�yor. dememe ra�men .�yle yar� yolda b�rak�p ka�mak yok a�k�m. diyen abimin i�ime girip ��kmaya devam etmesi sayesinde k�sa s�rede ac�lar�m� unutmu� .aaahhhhhh oohhhhh. iniltileri e�li�inde kendimi b�rakm��t�m. Fakat bir an bile ara vermeden koca yarra��n� i�ime sokup ��karmaya ba�layan abimin bir hayli sert hareketlerle i�ime sokup ��karmaya devam etmesi kar��s�nda tekrar k�vranarak .aaahhhhhh oooofffff. iniltileri e�li�inde ikinci kez bo�alarak adeta t�kenmi�timki bana bo�uk bir sesle .haz�r ol a�k�m �imdi senin a�z�na verecem. diyen abimin bir anda sikini amm�mdan ��kararak dizlerinin �zerinde do�rulmas�yla vakit kaybetmeden do�rularak abimin etraf� krm�z�ya boyanm�� olan yarra��n� a�z�ma al�p i�tahla yalay�p somurmaya ba�lam��t�mki .Ebrruuuuuu. diyerek sa�lar�m� avu�layan abimin bir volkan gibi a�z�mda patlamas�yla .uuuummmmmmmm. s�cac�k spermlerinin tamam�n� yutarak abimle bitkin bir halde devrildi�imiz yatakta bir s�re dinlendikten sonra beni kuca��na alan abim sikini az �nce a�t��� amm�ma sokmas�yla sabah�n ilk ���klar�na kadar siki�erek yarra��n ger�ek tad�n� almam� sa�lam��t�. 
�li�kimizin �zerinden yedi ay filan ge�mi�tiki planlad���m�z gibi abimin s�zde �al��mak i�in Mersine gitmesinden k�sa bir s�re sonra kendimi b�y�k bir bo�lukta bulmu�tumki k�yden ziyaretimize gelerek bir ka� g�n yan�m�zda kalan zamparal��yla me�hur 42 ya��nda �� �ocuk babas� evli bir erkek olan day�mla evde yaln�z kald���m�z bir ak�am kendimi day�ma siktirerek yarrak �zlemimi dindirmeyi kafama koymu�tum. Bu y�zden bir ara kar��l�kl� sohbet etti�imiz day�ma dolapta so�uk bira oldu�unu i�mek isterse getirebilece�imi s�yledi�im day�m�n bu teklifimi sevinerek kabul etmesi �zerine mutfa�a gidip day�ma ve kendime birer �i�e bira alarak day�m�n yan�na d�nm��t�mki elimdeki iki �i�e biray� g�r�nce .Ebru sen biradam� i�iyorsun. diyen day�m� .ooo day� sen ne diyorsun bende daha ne marifetler var. diyerek yan�na oturdu�um day�mla sohbet ederek biralar�m�z� yudumlamaya ba�lam��t�k. Fakat bedenimi saran yarrak �zlemiyle g�zlerimi olduk�a kabar�k olan day�m�n pantolonunun �n�nden ay�ram�yordumki sohbet esnas�nda bunu farkeden day�m�n .ne oldu Ebru?. demesiyle bir an bile d���nmeden elimle pantolonunun �zerinden sikini avu�lad���m day�ma .bu ne b�y�k �ey day� yaaa. diyerek day�m�n sikini ok�amaya ba�lam��t�mki bana .ne yap�yorsun k�z ��ld�rd�nm� sen. diyen day�ma .evet ��ld�rd�m onu g�rmek istiyorum. diyerek day�m�n cevap vermesine f�rsat vermeden pantolonunun fermuar�n� a�arak elimle d��ar�ya ��kard���m bir kar�� boyunda kol gibi kal�n sikini g�r�nce i�tah�m iyice kabarm�� dayanamay�p kuca��na kapand���m day�m�n heybetli yarra��n�n etraf�n� dilimle yalamaya ba�lam��t�mki b�yle bir �eyi ka��rmayaca��n� bildi�im day�m�n sessizce kendisini benim hareketlerime b�rak�p sa�lar�m� ok�amaya ba�lamas�yla o koca aleti a�z�ma alarak .uuummmmmmm. yalamaya devam etmemle k�sa s�re muhte�em bir hale gelen day�m�n yarra��n� bir an �nce i�ime almak i�in aya�a kalkarak day�m�n �n�n ��r�l ��plak soyunmamla .oooofffffff yavrum bu ne g�zel v�cut. diyerek aya�a kalk�p beni kendisine do�ru �ekmesiyle dudaklar�m�z� birle�tip ��lg�nca �p��erek bir birimizi ok�amaya ba�lam��t�kki bir ara day�m�n beni �n�nde domaltmak istemesiyle beni g�tten sikece�ini anlad���m day�ma .dur day� ordan yapma. demi�timki nedenini soran day�ma .amm�m ate�ler i�inde yan�yor. diyerek kanepenin �zerine s�rt �st� uzanm��t�mki bana .bakire de�ilmisin k�z sen. diyen day�ma .hay�r de�ilim. demi�timki .vay orospu seni demek f�nd��� k�rd�rd�n o zaman yatak odas�n� ge�elim. demesiyle day�mla birlikte annemin yatak odas�na ge�ip yata�a uzanm��t�mki kar��mda soyunarak ��r�l ��plak bir halde yan�ma uzanan day�mla bir birimize sar�l�p tekrar �p��erek sevi�meye ba�lam��t�k. �ok ge�meden beni alt�na alarak bacaklar�m�n aras�na yerle�en day�m�n .hamile kalmaktan korkmuyormusun?. diye sormas� �zerine ona korundu�umu s�ylemi�tim. Bu cevab� alan day�m�n .k�z madem sende b�yle yetenekler var elin orospular�n� ne diye bana besletiyorsun. diyerek bacak aramda duran koca yarra��n� i�ime sokmaya ba�lamas�yla al���lm�� bir ac�yla .aaaaahhhhhhhh day���. diyerek omuzlar�n� s�kmaya ba�lad���m day�m�n �ok ge�meden koca yarra��n� i�ime k�kleyerek .ooofffffffff yavrum s�cac�ks�n. diyerek dudaklar�ma yap��mas�yla ��l��nca �p��erek bir birimizi ok�amaya devam ederken day�m�n i�imde gidip gelmeye ba�lamas�yla her �eyi unutmu� bacaklar�m� kal�alar�na dolad���m day�m�n alt�nda k�vranarak .aaahhhhh ooofffffff kocac�m. diye inleyerek ard arda bo�almaya ba�lam��t�mki bundan bir hayli ho�lanan day�m�n ara vermeden i�ime girip ��kmaya devam ederek bir s�re sonra i�imde patlamas�yla mest olmu� .oooohhhhhhhh harikas�n kocac�m. diyerek do�rularak yan�ma y���lan day�m�n i�imden ��kan �slak sikini tekrar yamaya ba�lay�p day�m�n ba��n� bacaklar�m�n aras�na alm��t�m. Ne istedi�imi hemen anl�yan day�mda amm�m� yalamaya ba�lam��t�. dakikalarca bir birimizi yalad���m�z day�m�n a�z�mdaki sinin iyice sertle�mesiyle kuca��na yerle�ti�im day�m�n sikinin amm�ma dayanmas�yla a�a��ya do�ru kayarak tamam�n� i�ime al�p bir a�a�� bir yukar� inip ��kmaya ba�lam��t�mki .bu zamana kadar sendeki bu yetene�i nas�l fark edemedim ben. diyen day�m�n do�rularak bana sar�l�p bir eliyle kal�alar�m� ok�ay� di�er eliyle avu�lad��� memelerimi yalamaya ba�lamas�yla duydu�um m�thi� bir hazla .ooooofffffffff kocac���m art�k seninim. diyerek inip ��kmaya devam ederken bir anda beni kollar�yla sararak hareket etmemi engelliyen day�m�n s�cac�k sperlerinin i�ime akt���n� hissederek bitkin bir halde yata�a devrilmi�tik bana y�llar �nce annemi sikmek i�in can att���n� fakat bunu bir t�rl� beceremedi�ini s�yleyen day�m�n bu s�zleri kar��s�nda .i�te k�z�n� siktin yaaaa. dememle .evet kime niyet kime k�smet. diyen day�m�n bekaretimi kim bozdu�unu sormas�yla olduk�a tedir�in bir halde konuyu de�i�tirmeye �al��m��t�mki bana .korkma kimseye s�ylemiyce�ime emin olabilirsin. demesiyle utanarak day�ma her �eyi anlatm�� s�zde Mersinde olan abimin �stanbulda oldunu�unu bende evden ka�mak i�in ondan haber bekledi�imi s�ylememle bana �stanbula gitti�imde adresimizi kendisine bildirmemi s�ylemesiyle nedenini sormu�tum. Bana korkmama gerek olmad���n� sadece arada bir ziyaretimize gelmek istedi�ini s�yleyen day�ma tamam demi�tim. 
Yatakta bir s�re dinlendi�imiz day�m�n .hi� g�tten yedinmi. diye sormas�yla .�oookkk. demi�timki .vay am�na koydu�um seninde a��lmad�k yerin kalmam��. demesiyle ona .abim sa� olsun. dememle .bir kerede ben koyum �u g�zel g�t�ne. demesiyle g��l� kollar�yla yatakta beni yan �evirerek kal�alar�m� �n�ne alan day�ma .koy kocac���m koy amm�mada g�t�mede koy. derken kal�alar�m�n aras�na yerle�tirdi�i sikini bir s�re arka deli�imin �zerinde gezdirerek arka deli�imi zorlamaya ba�layan day�m�n fazla zorlanmadan sikinin tamam�n� arka deli�ime sokmas�yla yay gibi gerildi�im yatakta omuzlar�m� �pen day�m�n ba��n� ok�arken .senin f�rlama abinde mal�n iyisinden anl�yormu�. diyerek arka deli�ime sert bir �ekilde girip ��karak boynumu kulak memelerimi �p�p yal�yarak eliyle 80 lik memelerimi m�nc�klarken i�ime girip ��kan yarra��n sert darbeleriyle sars�larak .ooooffffffff kocac�m durma daha h�zl� sik beni. beni diyerek �n�nde k�vrand���m day�m�n .merak etme kar�c�m ge� gelen bu f�rsat�n tad�n� doya doya ��karacam. diyerek arka deli�imi pompalamaya devam ederken i�imdeki yarra��n iyice sertle�ti�ini farketmeye ba�lam��t�m. Bu s�rada eliyle avu�lad��� memelerimi daha sert bir �ekilde ok�uyarak .ooooffffffff uuufffffff. inliyen day�m�n sikini arka deli�ime k�kl�yerek hareketsiz kalmas�yla bir kez daha day�m�n s�cac�k spermlerinin .ooooohhhhhhh kocac�m erke�immm. i�ime akt���n� hissetmi� yorgunluktan k�m�ld�yamaz bir hale gelmi�tim. Bu y�zden yatakta hareketsiz kald���m�z day�mla uyuya kalm��t�kki bir ara beni d�rten day�m�n .kalk kar�c�m sabah oluyor banyo yapal�m. demesiyle yataktan kalkarak day�mla birlikte ��r�l ��plak bir halde banyoya girmi�tik. Fakat k�vete oturan day�m�n .gel kar�c�m kuca��ma otur. demesi �zerine .doymad�nm� daha yaaaa kocac�m. demi�timki bana .senin gibi g�zel bir k�z� sikmeye doyulurmu. diyen day�m�n bu s�z� �zerine ge�ti�im k�vette day�ma arkam� d�n�rek ��melip elimle kavrad���m day�m�n sikini bir s�re s�vazl�yarak a�z�ma al�p .uuuummmmm ooohhhhhh. i�tahla yalamaya ba�lam��t�mki elleriyle avu�lad��� kal�alar�m� yukar� do�ru kald�rarak a�z�n� bacak arama dayayan day�m�n amm�m� yalamaya ba�lamas�yla k�sa s�rede zevk sular�m akmaya ba�lam��t�. Bu s�rada a�z�mdaki yarra�� iyice sertle�en day�m�n iniltiler e�li�inde .yeter kar�c�m. diyerek kaz�k gibi dikilen yarra��n� a�z�mdan ��kar�p .hadi domalsana kar�c�m. demesiyle do�rularak k�vetin kenar�na tutunup �n�nde domald���m day�m�n beni g�tten sikece�ini san�yordumki aya�a kalkarak arkama yerle�en day�m�n elleriyle kavrad��� kal�alar�m� yukar� do�ru kald�rarak alttan amm�ma dayad��� sikinin tamam� i�ime sokmas�yla .oooofffffff yava� ol kocac�m ac�t�yorsun. diyerek �n�nde irkildi�im day�m�n .seni cilveli orospu. diyerek sert bir �ekilde hareket ettirdi�i yarra��yla amm�m� alttan pompalamaya ba�lamas�yla .aaaahhhhhhh ooooofffffffffff. iniltileri aras�nda yarra��n sonuna kadar i�ime girip ��kan yarra��n can�m� ac�tmas�na ra�men bundan ald���m tarifsiz zevkle .aaaahhhhh ooffffffff pompala kocac�m pompala. diye hayk�rarak day�m�n sert darbeleriyle sars�l�rken .oooofffffffff erke�immm. iniltileri aras�nda bo�almaya ba�lam��t�mki amm�ma girip ��kmaya devam ederek .ooooffffff geliyorum kar�c�m. diyerek inleyen day�m�nda i�imde patlamas�yla dakikalarca hareksiz kalm��t�kki du�u a�an day�mla bir birimizi y�karken .yatakta ger�ekten �ok yeteneklisin. diyen day�ma .sende �ylesin kocac�m. demi�tim.Fakat bana .senden bir iste�im olacak. diyen day�ma merakla .s�yle kocac�m. demi�timki bana .anneni sikmem i�in bana yard�m et. demesiyle bir hayli �a��rm�� itiraz etmek istemi�timki day�m�n .itiraz etmeye kalkma yoksa seni rezil ederim. demesiyle �aresiz bir �ekilde .tamam kocac�m ne istersen yapaca��m. dedi�im day�mla y�kanarak banyodan ��k�p day�m�n salonda uyumaya gitmesiyle annemin yatak odas�n� toparl�yarak bende odama ge�ip uyumu�tum. 
Ertesi sabah olduk�a yorgun olmama ra�men i�ten gelerek du�almak i�in banyoya ge�en anneme kahvalt� haz�rlamak i�in uyand���mda kara kara annemi nas�l day�m�n alt�na ataca��m� d���nmeye ba�lam��t�m. ��leye do�ru uyanan day�ma annemin uyumas�n� f�rsat bilerek .day� yaaa o iste�ini nas�l yapacam bilmiyorum. demi�timki bana .merak etme ak�am sana bir hap verecem onu annenin i�ece�inin i�ine atacaks�n ondan sonras� kolay. demesiyle �zerimden b�y�k bir y�k kalkm��t�. O g�n ak�ama do�ru eve gelen day�mla ve annemle ak�am yeme�ini yedikten sonra bir ara �ay demlemek i�in ge�ti�im mutfakta su i�mek bahanesiyle yan�ma gelen day�m�n bana verdi�i uyku hap� annemin �ay�na koyarak d�nd���m salonda �nce day�m�n �ay�n� sonrada anneme ila�l� �ay� vererek servisi yapm��t�m. �aylar�m�z� i�erken sohbet etmeye ba�lam��t�k kar��m�zda g�z kapaklar�n� g��l�kle a��p kapad���n� fark etti�im annemin ���nc� barda��n� bitirdikten sonra uyumaya gitmesiyle bir s�re ba� ba�a kald���m�z day�m�n benden annemin ne durumda oldu�una bakmam� istemesiyle yatak odas�na gitti�im annemin �zerini soymaya f�rsat bulamadan yata�a y���ld���n� g�rm��t�m. Salona giderek durumu anlatt���m day�m�n beni elimden tutmas�yla tekrar d�nd���m�z annemin yatak odas�nda benden kendisine yard�m etmemi isteyen day�mla 47 ya��nda olmas�na ra�men olduk�a bak�ml� bir kad�n olan annemi ��r�l ��plak soyarak muhte�em g�zellikteki beyaz v�cudunu g�zler �n�ne sermemizle evde dijital kamera oldu�unu bilen day�m�n benden kameray� getirmemi istemesiyle .onu ne yapacan day�. demi�tim .y�llard�r hayal etti�im bu an� �l�ms�zle�tirecem. demesiyle her zaman annemin gardrobunda duran kameray� ��kararak kasedi takmamla .hadi a�k�m �ekmeye ba�la. diyen day�m�n a�t���m kameren�n �n�nde soyunarak ��r�l ��plak bir halde her �eyden habersiz yatakta derin bir uykuda olan annemin bacak aras�n� yalamaya ba�l�yarak k�sa s�rede bacaklar�n�n aras�na yerle�ti�i annemin amm�na koca sikini sokarak .ooohhhhh y�llard�r bu amm�n �zlemiyle ya��yordum. diyerek var g�c�yle annemin amm�n� pompalamaya ba�lamas�yla o an yatakta sallanmaya ba�l�yan annemi k�skanmamak m�mk�n de�ildi.Bu y�zden bende bir elimle day�m�n anneme yapt�klar�n� kameraya �ekerken di�er elimle blue jeanimin �n�n� a�arak kilotumun i�inden amm�m� ok�ayarak bo�almaya ba�lam��t�m. Dakilarca annemin amm�nda gidip gelen day�m�n kas�lmaya ba�l�yarak dudaklar�na yap��t��� annemin �zerine kapanmas�yla day�m�n bo�ald���n� anlam��t�m. �ok ge�meden annemi yatakta y�z �st� �evirerek annemin karn�n�n alt�na koydu�u yast�kla annemin kal�alar�n� y�kselten day�m�n bir s�re annemin arka deli�ini yalad�ktan sonra eliyle t�k�r�kledi�i sikiyle annemin arka deli�ini zorlamaya ba�lamas�yla .annenin g�t� �ok dar giremiyorum. diyerek zorland���n� bellini eden day�m�n uzun u�ra�lar sonucu annemin arka deli�ine soktu�u sikini g��l�kle hareket ettirerek bir ka� dakika sonra tekrar bo�almas�yla .�imdilik annene bu yeter uyan�nca devam ederiz. diyerek yan�ma gelip kasetin bitmesine �ok varm� demesiyle .evet k�rk dakika daha var. dedi�im day�m�n elimden ald��� kameray� bana �evirerek .hadi soyun g�zelim. demesi �zerine bende soyunarak �n�nde ��r�l ��plak kald���m day�m�n yata�� g�recek bir �ekilde tuvalet aynas�n�n �zerine kameray� koymas�n�n ard�ndan benden yatakta uyuyan annemin amm�m� yalamam� istemesiyle annemin �slak amm�n� dilimle yalamaya ba�lam��t�mki domaalm�� bir halde olmam� f�rsat bilen day�m�n arka deli�ime dayad��� sikini i�ime sokmas�yla .oooofffff ne doyumsuz adams�n sen. demi�timki arka deli�ime girip ��kmaya ba�l�yarak .ana k�z elime d��t�n�z sizi sikmeye doyulurmu. diyerek arka deli�imi var g�c�yle pompalamaya ba�lamas�yla .aaaahhhhhh ooofffff. iniltileri aras�nda annemin amm�n� yal�yarak sars�l�rken i�imde iyice sertle�en yarra��yla girip ��kmaya devam eden day�m�n bir anda bo�alarak yata�a devrilmesiyle bende yata�a y���ld���m yatakta bir s�re dinlendikten sora aya�a kalk�p kameray� kapat�ktan sonra day�m�n kasedi benden almas�yla odama gidip uykuya dalm��t�m. Gecenin bir yar�s� annemin odas�ndan gelewn seslere uyanarak merakla odamdan ��kt���mda hafif�e aralad���m yatak odas� kap�s�ndan doymak bilmeyen day�m�n a� bir kurt gibi alt�nda ac�yla kar���k inleyen annemi sikmeye devam etti�ini g�rm��t�m. Bir s�re onlar� seyrettikten sonra tekrar odama gidip uyumu�tum. Ertesi sabah ��r�l ��plak bir halde odama gelen annemin ve day�m�n beni uyand�rmas�yla g�zlerimi a�t���mda .hi� utanmad�nm� abinle day�n�n alt�na yatmaya. diyen annemin sert tepkisi kar��s�nda olduk�a korkmu�tumki day�m�n annemin �n�nde elleriyle s�vazlad��� yarra��m� yalamam� istemesiyle bir an teredd�t etmi�timki annemin .day�n ne istiyorsa yap k�z orospu. demesiyle yata��mdan do�rularak a�z�ma ald���m day�m�n yarra��n� yal�yarak uzun u�ra�lar sonucu sertle�mesini sa�lam��t�m. Bunun �zerine beni s�rt �st� yata�a yat�ran day�m�n bacaklar�m� elleriyle havaya kald�rarak amm�ma dayad��� sikini i�ime sokmas�yla .oooofffffff. irkilmi�timki yan�m�za gelen annemin ba��m� y�z� day�ma d�n�k bir �ekilde ba��m� bacaklar�m�n aras�na alarak amm�n� a�z�ma dayamas�yla ellerimle aralad��m annemin amm�n� yalamaya koyulmu�tum.Bu s�rada boynuna sar�ld��� day�mla �p���rken gecenin verdi�i yorgunlukla i�imde yava� yava� hareket ettirdi�i sikini amm�ma sokup ��karan day�m�n uzun u�ra�lar sonucu i�ime bo�alarak kan ter i�inde yata�a devrilmesiyle geceyi noktalam��t�k ��nk� hepimiz hepimiz t�kenmi�tik. O g�n babam�n �l�m�nden sonra bir �ok erkekle yatt���n� ��rendi�im annemle day�m�n ziyaretimize geldi�i g�nler gurup yapmaya ba�lam��t�k. Her f�rsatta beni telefonla arayan abime annemin durumu anlatmas�yla planlar�n� erteleyen abimin d�n���n� sab�rs�zl�kla beklemeye ba�lam��t�k. 
Telefonda annemin her �eyi bildi�ini anlatmas�n�n verdi�i rahatl�kla bir ka� g�n sonra istanbuldan d�nen abimle annemin hen�z i�ten gelmemi� olmas�n� f�rsat bilerek ��lg�nca hasret gidermi�tik. Ak�am i�ten eve gelen annemde bir s�re sohbet ederek kanepede yan yana oturdu�u abimle hasret giderdikten sonra .senin bu orospu karde�in beni day�na siktirdi. demesiyle .iyi yapm�� amm�n bayram etmi�tir. diyen abimin bu cevab�na kar��l�k elini abinin pantolonunun �n�ne atarak abimin sikini ok�amaya ba�l�yan annemin k�sa bir s�re sonra d��ar� ��kard��� abimin yarra��n� a�z�na al�p yalamaya ba�lamas�yla kanepeye uzanan abimin iniltiler aras�nda .hadi sende gel a�k�m. demesiyle soyunarak yan�na sokuldu�um abimin hafif�e do�ruldu�u kanepe elleriyle beni kal�alar�mdan tutarak amm�m� yalamaya ba�lamas�yla .oooohhhhhhh abiii. iniltileriyle abimin ba��n� ok�uyarak duydu�um zevkin tad�n� ��kar�rken annemin a�z�ndan ��kard��� kaz�k gibi sikini s�vazl�yarak kendisiyle birlikte annemi aya�a kald�ran abimin elleriyle soymaya ba�lad��� annemin alt�nda tanga oldu�unu g�r�nce .vaayyy anam sen neymi�sin. diyerek birden kucaklad��� annemi oturttu�u kanepede annemin tangas�n� soyan abimin iste�iyle kanepede annemin bedenini bacaklar�m�n aras�na alarak �n�nde domald���m abimin bacaklar�n� havaya kald�rd��� annemin amm�na dayad��� sikini anneme sokmas�yla bana sar�lan annemle dudaklar�m�z� birle�tirip �p��meye ba�lam��t�k. �tiraf edeyimki �p��me konusunda olduk�a tecr�beli olan annemle �p��mekten b�y�k zevk al�yordumki birden altan amm�ma dayana sikini abimin i�ime sokmas�yla .ooooffffff a�k�mmmmm. diyerek irkilmi�timki bir ka� git gelin ard�ndan i�imden ��kard��� yarra��n� tekrar anneme sokarak omuzlar�na tutundu�um annemin amm�n� pompalamaya ba�l�yan abimin yarra��n�n girip ��kmas�ndan duydu�u zevkle .ooooofffff harikas�n o�lum. diyerek y�z�ne de�en memelerimi avu�luyarak onlar� �pmeye ba�l�yan annem ve alt�mdaki annemin amm�na girip ��kmaya devam eden abimin kal�alar�m� ok�ad��� eliyle amm�m� parmaklamas�ndan duydu�um hazla k�vran�rken abimin yarra��n�n amm�ma dayand���n� fark ederek .hadi sok a�k�m. dedi�im abimin i�ime girerek bu kez beni pompalamaya ba�lamas�yla zevkten u�maya ba�lam��t�mki birden i�imden ��kard��� yarra��n� bir kez daha anneme sokup dakikalarca bir anneme bir bana girip ��karak bizi ��l��na �eviren abimin �ok ge�meden amm�mda bo�al�rken ��kard��� sikini tekrar anneme sokarak spermlerinin geri kalan k�sm�n� annemin am�na ak�tmas�yla ���m�z ayn� mest olmu�tuk anda o gece abimin iste�iyle annemle onu yaln�z b�rakarak odama gitmi�tim. Ertesi g�n annemin �ark�lar s�yledi�ini g�r�nce �ok mutlu oldu�unu anlam��t�m. Bu y�zden bir gece beni bir gece annemi sikmesi konusunda ald���m�z aile karar�n�n tad�n� ��kararak sab�rs�zl�kla day�m�n yolunu g�zlemeye ba�lam��t�k. Aradan bir ka� hafta ge�mi�tiki k�yden day�m�nda gelmesiyle hep birlikte ak�am yeme�imizi yiyerek abimle ben annemlede day�m yan yana oturdu�umuz kanepelerde sohbet ederken abimle day�m�n ayn� anda pantolonlar�n�n �n�n� a�mas�yla ben abimin annemde day�m�n kuca��na yumulup i�tahla yarraklar� yalamaya ba�lam��t�kki bir ara .kim kimi sikecek. diye abime soran day�ma .ben a�k�mdan vaz ge�mem. diyen abimle odama gidp soyunarak saatlerce ��lg�nlar gibi sevi�tik.

1 yorum:

 1. escort bayan

  escort istanbul


  escort ataköy


  escort bayan


  istanbul eskort bayan

  escort istanbul

  Needed in all areas of your life that require accompanied by feelings of loneliness and lack of the most important dating methods are applied to complete the parity of women. The meeting invitation, organization, party, business trips, fairs, holiday about every conceivable kind of partnership dating service for women to achieve the most effective way to fulfill adequately the Internet search sites to use tool. However, using this path is very important to serve the content with good and reliable. Passing through this stage, and after reaching a reliable source of classified ad sites where physical, cultural and social characteristics of an in-depth monitoring is needed in order to find the most suitable escort lady.

  The first leg of the stages and determine the conditions under which discussed a dating photos, and feature selection. In this sense, of course, very important to the reliability of the selected search site. A lot of mislead about the escort bayan and the choice to use a fake photo, then meet the expectations of the features you really karşılamayacağına, will accompany the media should be decided in the mind. After selecting the appropriate contact information lady lady reached in the theoretical sense, in principle, and to adapt to the form of communication is extremely important. Way of speaking on the phone and the parties is the first step towards alignment with each other receivables, electric eşlikte be provided. The importance of the shape of a well known dating woman talking on the phone, but on the opposite side with the same care must be aware of the principals of speech. Office Hours and Locations escort ladies pre-determined and the rules of professional ethics must be taken out of the çıkılmamaya. A long trip, business trip or vacation and organizations to cover the costs of course will have to be considered. Courtesy and respect will be shown at the first time encountered the level of quality will dictate the time pretending to be a professional courtesy on both sides, especially the work required by the rules and escort lady should demonstrate professional behavior.

  Love without breaking the rules of courtesy and respect on both sides will demonstrate attitudes to each other is extremely important that they know will determine the
  course of the relationship.

  YanıtlaSil